اخبار :: دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران پایان آذرماه تمدید شد (1392-7-1)

تمدید دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران تا پایان آذرماه

به اطلاع فرهنگیان محترم شرکت کننده در دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران می رساند با توجه به درخواست برخی از فرهنگیان عزیز و ادارات آموزش و پروش نسبت به تمدید زمان دوره ضمن خدمت حکومت مهدوی و وظایف منتظران ، این دوره تا پایان آذر ماه  تمدید شد.