اخبار :: دوره مجازی ویژه مهدویت (1397-12-26)

همکاران و اساتید مجتمع بنت الهدی از سلسله دوره های ضمن خدمت برگزار می شود 

مهلت پبت نام : پایان اسفند ماه