معرفی دوره ها

معرفی دوره: 

در راستای اجرای دوره های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی از مجموعه دوره های عمومی موضوع بند 1/3/ ج نظام آموزش کارکنان دولت و بخشنامه شماره 96358/1803 و 30432/1/200 معاونت منابع انسانی رئیس جمهور و اعطای مجوز به ستاد اقامه نماز ، دوره آموزشی « آداب و اسرار نماز»  برای کلیه کارکنان داوطلب دستگاه های دولتی اجرا می شود.

اهداف دوره : 

1- ارتقاء و گسترش فرهنگ نورانی نماز 

2- آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با فلسفه ، آثار و احکام مور نیاز نماز 

مخاطبان دوره  :

کلیه کارکنان داوطلب دستگاهای دولتی مشمول 

ارزشیابی از فراگیران دوره:

در پایان دوره آموزشی از فراگیران آزمون به عمل می آید و به کسانی که 60%  امتیاز آزمون ها را کسب نمایند ، از سوی ستاد اقامه نماز کشور گواهی نامه پایان دوره آموزشی به مدت 28 ساعت اعطاء خواهد شد


معرفی سایر دوره ها