معرفی دوره ها

معرفی دوره:

در راستای اجرای دوره های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی از مجموعه دوره های عمومی موضوع بند 1/3/ ج نظام آموزش کارکنان دولت و بخشنامه شماره 96358/1803 و 30432/1/200 معاونت منابع انسانی رئیس جمهور و اعطای مجوز به ستاد اقامه نماز ، دوره آموزشی « تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم» برای کلیه کارکنان داوطلب دستگاه های دولتی اجرا می شود.

اهداف دوره :

1- ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی

2- آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با معارف قرآن

مخاطبان دوره :

کلیه کارکنان داوطلب دستگاهای دولتی مشمول

ارزشیابی از فراگیران دوره:

در پایان دوره آموزشی از فراگیران آزمون به عمل می آید و به کسانی که 60% امتیاز آزمون ها را کسب نمایند ، از سوی ستاد اقامه نماز کشور گواهی نامه پایان دوره آموزشی به مدت 28 ساعت اعطاء خواهد شد


معرفی سایر دوره ها