اخبار :: دورهای ضمن خدمت کارکنان دولت (1400-10-10)

آداب و اسرار نماز ، تفسیر آیات برگذیده ، حکومت مهدوی و وظایف منتظران.

دوره های ضمن خدمت عرضه شده در سایت مرکز آموزش مجازی مهدویت به شرح ذیل است علاقه مندان میتوانند درانها شرکت کند.

1- دوره حکومت مهدوی وظایف منتظران - 20 

2- آداب و اسرار نماز - 28 ساعت 

3- تفسیر آیات برگذیده  - 28 ساعت

لازم به دکز است با توجه به نزدیک شدن پایان سال صدور گواهی ها برای 1400  بعلت احتمال برگشت بسته های پستی  فقط تا 15 اسفند انجام خواهد شد.صدور گواهی ها مجددا از 15 فروردین 1401 آغاز خواهد شد.